Sorg og krise
 
 
Handleplan for Broager skole og Broager skoles sfo - Mariegaard 2006
 

Sorg-og krise-handleplan.
 
Formål: at få et arbejdsredskab til at hjælpe igennem ved sorg- og krisesituationer.
(Det understreges at de forskellige tiltag i hvert enkelt tilfælde skal vurderes – og generelt skal ses som inspirations- og huskekatalog for de involverede.
SFO-personalet involveres i den udstrækning at de er berørt.)
 
Vær opmærksom på at sorg og krise kan være andet end døden. Det kan f.eks. være ved alvorlig sygdom hos et barn eller hos den nærmeste familie.
Der skal tages hånd om familien/ barnet når skolen/sfoèn har fået kendskab til sygdommen.
 
Indholdsfortegnelse.
 
Når en elev dør
 
Når en elev mister en af sine nærmeste
 
Når en ansat dør
 
Ulykker i skolen/ sfo
 
Bilag: Sorgens 4 faser
 
Bilag: Sorgreaktioner hos børn
 
Bilag: Udvikling og reaktioner, børn 5-9 år
 
Bilag: Udvikling og reaktioner, større børn og teenagere.
 
Litteraturliste
 
F.eks. telefonliste

Når en elev dør
(ved pludselig opstået dødsfald)
 
Skolelederen underretter klasselæreren, det øvrige personale og lederen af Mariegaard.
 
Meddelelsen til sfo-personalet gives af lederen af sfoen.
 
Mariegaard udpeger en kontaktperson som tager kontakt til klasselæreren.
Klasselæreren er den primære kontaktperson.
Klasselæreren og kontaktpersonen aftaler hvem der tager hvilke initiativer.
 
Klasselæreren underretter klassen.
-         Skolens øvrige klasser underrettes af deres lærer. Vær opmærksom på at der kan være reaktioner på grund af tætte relationer til børn og søskende i andre klasser.
Når samtlige klasser er underrettet hejses flaget på halv stang.
Skoleleder/klasselærer orienterer skriftligt klassens forældre i den afdøde elevs klasse.
Skoleleder informerer de øvrige klassers klasselærere – som tager kontakt til forældrerepræsentanter i egen klasser med henblik på at få dem til at underrette klassens forældre og opfordre dem til at tale om det indtrufne hjemme.
-         det kan være nyttigt med et forældremøde kort tid efter.
Der kan afholdes en højtidelighed i klassen helst dagen efter meddelelsen - afhængig af situationen vurderer ledelsen om der tillige skal afholdes højtidelighed for hele skolen eller større grupper. Hvis barnet gik i sfo deltager sfoen i denne højtidelighed.
( Eksempel på højtidelighed beskrives nærmere )
-         kan evt. planlægges og gennemføreres sammen med præsten.
 
 
Klassen:
(Gode idéer til markering – aftales evt. sammen med præsten)
-         Klasselæreren er i lokalet, når de første elever ankommer og beholder klassen resten af dagen.
-         Elevens plads kan være markeret på en speciel måde f.eks. med lys.
-         Tal åbent og konkret om det der er sket.
-         Hjælp eleverne med at sætte ord på det de tænker og føler, - både positive og negative oplevelser.
-         Sørg for at ingen elever kommer hjem til et tomt hus
Eleverne kan evt. gå i sfoen indtil forældrene kommer hjem (dette gælder også elever der ikke normalt frekventerer SFOen.
-         Præsten kontaktes for at komme i klassen og snakke om døden og begravelse.
-         Ved anden trosretning kan en repræsentant for denne tro kontaktes, efter aftale med forældrene.
-         Bruge materiale fra f.eks. Kræftens Bekæmpelse. ( litteraturliste med som bilag )

Første kontakt til elevens hjem:
 
Klasselæreren tager - evt. gennem præsten - kontakt til hjemmet så hurtig som muligt for at:
-     aflevere en buket blomster
-         få konkrete facts om hvad der er sket (rygter manes i jorden )
-         spørge om der er oplysninger, der ikke må videregives til skole/ eleverne
-         spørge om hvad klasselæreren /skolen sfo kan hjælpe med ?
-         få en afklaring af om forældre ønsker at deltage i en del af forløbet f.eks. mindehøjtidelighed
-         fortælle om forløbet i klassen
-         indhente oplysninger om begravelsen
-         få afklaret om forældrene ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse i
-         begravelsen.
-    spørge forældrene om de har noget imod, at skolen / klassen / sfoèn indrykker en dødsannonce
 
 
Anden kontakt til elevens hjem:
 
-         følgeop på begravelsen
-         snakke om tiden derefter
-         snakke om gode oplevelser, man har haft med eleven ( der kan være megen lindring i erindring af gode oplevelser )
-         evt. medbringe en mindebog fra klassens elever
Dette besøg skal finde sted inden for en måned efter begravelsen.
 
 
Om begravelsen: 
 
-         Når dagen for begravelsen er fastsat, får elevens klasse en kortfattet meddelelse med hjem om deltagelsen i begravelsen. Det skal i meddelelsen nævnes, at det er vigtigt, at eleverne har voksne at være sammen med ved begravelsen. Klasselæren har ikke ansvar for børnene, da ingen ved hvordan det enkelte barn reagerer ved en begravelse. Barnet skal følges af en forældre, eller en anden voksen det kender godt.
-         Det vil være godt, at så mange af eleverne som muligt, kan være med ved begravelsen, da det kan være af stor betydning for bearbejdning af sorgen i den nærmeste tid. NB: frivillighed -ikke pres.
-         Tal indgående med klassen om, hvad der skal ske til begravelsen.
-         Dette er vigtigt, hvad enten eleverne skal deltage i begravelsen eller ikke.
-         På begravelsesdagen holder klasselæreren klassen samlet - men børn, der har brug for at være sammen med deres forældre, skal have mulighed for det.
-         På begravelsesdagen holdes evt. en kort højtidelighed for alle elever på skolen ( vurderes af ledelsen i det konkrete tilfælde)
-         Flaget hejses på halv stang ( ledelsesopgave )

Opfølgning:
 
Det er vigtigt at lærerne/ pædagogerne får hjælp og støtte af kontakt- eller resursepersonerne.
Vær opmærksom på elevers forskellige sorgreaktioner:
-         nogen bearbejder hurtigt sorgen efter at dødsfaldet er blevet kendt - andre vil først få mærkbare reaktioner noget efter.
-         Skyldfølelse er typiske udslag af sorgreaktionen - hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. Både hos børn og unge forbindes den tit med" magisk tænkning ". " Døde hun fordi jeg sagde at hun var dum ? " " Døde han fordi jeg sparkede ham engang ?" I denne sammenhæng er rådgivning og vejledning meget vigtigt.
 
Sorgens 4 stadier -se bilag.
 
Samtaler i klassen, hvor man sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det skete, vil fortsat have stor betydning.
Klassesamtalen kan struktureres på følgende måde:
 
På ældste klassetrin vil det også være givende med samtaler i mindre grupper.
På skolebiblioteket findes der en del undervisningsmaterialer beregnet for forskellige alderstrin, som tager reaktioner, tanker følelser op i forbindelse med sorg og død. ( se litteraturliste )
 
Det kan have stor betydning for klassen at:
.
-         den afdødes bord og stol bliver stående tom i klasseværelset et stykke tid. Der kan også være andre konkret ting, der minder om vedkommende, som der kan tages vare på.
-         Den afdøde elevs grav besøges af den samlede klasse ved bestemte lejligheder.
-         Skolesundhedsplejersken, skolepsykologen og sognets præst kan være vigtige resursepersoner i opfølgningsarbejdet.
 
 
Hvis dødsfaldet sker i en ferie:
 
Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter i prioriteret rækkefølge ledelsen, klasselæreren, eller en anden af klassens lærere og sfo.
Ledelsen sørger for:
-         kontakt til hjemmet
-         blomster til og deltagelse i begravelsen
-         skriftlig information til klassens forældre, ledelsen og klassens øvrige lærere.
 
Det vurderes om der skal arrangeres en mindestund den første dag efter ferien.
Forløbet i klassen foregår også den første dag efter ferien.

Når en elev mister en af sine nærmeste:
 
Skolelederen underretter klasselæreren, det øvrige personale og lederen af SFOén.
 
Meddelelsen til sfo-personalet gives af lederen af sfo.
 
Klasselæreren underretter klassen
 
De øvrige klasselærere går herefter i de respektive klasser i årgangen og informerer kort om dødsfaldet. Vær opmærksom på at der kan være reaktioner på grund af tætte familierelationer i andre klasser.
 
Mariegaard udpeger en kontaktperson som tager kontakt til klasselæreren.
Klasselæreren er den primære kontaktperson.
Klasselæreren og kontaktpersonen aftaler hvem der tager hvilke initiativer.
 
Hjemmet:
Klasselæreren tager – evt. gennem præsten - kontakt til hjemmet for at:
-         få konkrete facts om, hvad der er sket ( rygter manes i jorden )
-         informere om at vi snakker om det i klassen, og at forældrene bliver informeret skriftligt.
-         Spørge om der er oplysninger der ikke må videregives til skolen/eleverne?
-         Spørge om hvad klasselæreren/skolen/ sfo kan hjælpe med.
-         Informere om at det er OK , hvis eleven ikke kommer i skole nogle dage, og at det også er OK hvis eleven kommer straks næste dag.
-         Få afklaret om der er specielle hensyn, der skal tages f.eks. ved fremmed religion eller andet.
-         Få afklaret om forældrene ønsker klasselærerens og klassekammeraternes deltagelse i begravelsen.
Klassen giver en buket til hjemmet - gerne ledsaget af en personlig hilsen.
 
 
Klasselæreren og sfo:
Klasselæreren og kontaktpersonen fra sfoen aftaler hvem der er ansvarlig for hvad og indleder et samarbejde om barnet og hjemmet.
 
 
 
 
 Klasselæreren underretter klassen:
-         Tal åbent og konkret om det der er sket
-         Hjælp eleverne med at sætte ord på de tanker og følelser de har.
-         Præsten kontaktes for at komme i klassen for at snakke om døden og begravelsen.
 
 
 
 
 
Inden eleven kommer tilbage:
 
-         overvej hvordan den berørte elev skal vende tilbage til klassen. Der skal tages en snak med eleven inden tiden, hvor lærer/barn sammen finder ud af hvordan den første dag skal forløbe.
-         Snak med klassekammeraterne om hvordan de skal forholde sig, når eleven kommer tilbage. Det er vigtigt at barnet ikke bliver mødt med en mur af tavshed. Forbered klassen på at eleven kan være mere sårbar end ellers. Og de bør derfor vise ekstra omtanke.
 
 
Når eleven kommer tilbage:
 
Dagen skal forløbe som aftalt mellem eleven, forældrene og læreren, det kan f.eks. være et klassemøde hvor det er legalt at snakke om den afdøde med eleven.
-         det er vigtig at være opmærksom på klassens reaktion
-         Kan klasselæreren ikke være til stede, skal der være en anden person der er nært tilknyttet klassen.
-         Klasselæreren aftaler med eleven og familien, hvad klassen / skolen kan gøre for ar hjælpe eleven gennem sorgen.
 
 
Begravelsen: ( Hvis det er aftalt mellem de pårørende og klasselæreren )
 
Når dagen for begravelsen er fastsat får elevens klasse en kortfattet meddelelse med hjem om deltagelsen i begravelsen. Det skal i meddelelsen nævnes, at det er vigtigt at eleverne følges af en forældre eller en som kender barnet godt. Klasselæreren har ikke ansvar for børnene, da ingen ved hvordan det enkelte barn reagerer ved en begravelse. NB: frivillighed ikke pres.
- tal indgående med klassen om hvad der skal ske til begravelsen.
 
 
Opfølgning:
 
-     Klasselæreren tager sig særligt af eleven.
-         Følg jævnligt op på sorgarbejdet hos eleven, specielt indenfor det første år, men også i årene derefter kan der komme sorgreaktioner.
-         Vær opmærksom på at de øvrige elever også kan få en sorgreaktion, hvis de selv har oplevet at miste nære familiemedlemmer.
-         Snak med elverne om begravelsen, hvis de har deltaget.
-         Skolesundhedsplejerske, skolepsykologen og sognets præst kan være vigtige resursepersoner.
-    Se bilag om sorgreaktioner.

Når en ansat dør
 
Lige efter dødsfaldet
 
Ledelsen underretter personalet
 
Klasserne informeres.
-         hvis det er klasselæreren, der er død, må klassen informeres af en lærer, den kender, som derefter bør beholde klassen resten af skoledagen. Læreren/ pædagogen kan altid hente hjælp hos ledelsen. Man bør endvidere sørge for at ingen elever kommer hjem til et tomt hus.
-         Tal konkret om det, der er sket.
-         Lad eleverne/ børnene tale om deres tanker og følelser.
Når samtlige klasser har fået besked, hejses flaget på halv stang.
Skolepsykolog og præst kan evt. kontaktes, for at støtte børn og voksne.
Ledelsen kontakter skriftligt forældrene i den/de berørte klasser.
Hvis en ansat dør på Mariegaard får alle forældrene skriftlig besked, som afleveres når børnene afhentes.
Kontakten til pårørende varetages af ledelsen eller en anden aftalt kontaktperson.
 
Om begravelsen:
 
Ledelsen informerer personalet om begravelsen
-         elevernes deltagelse diskutereres
-         personalet mindes kollegaen med 1. minuts stilhed
 
Den/de berørte klasser får en kortfattet meddelelse med hjem om klassens deltagelse i begravelsen. Det er vigtigt at eleverne følges af en forældre, eller en som kender barnet godt.
Tal med den/de berørte klasser om det, der skal foregå ved begravelsen.
På begravelsesdagen holdes klassen samlet. Elever der har behov for at være sammen med deres forældre, bør have mulighed for det.
På begravelsesdagen holdes en kort højtidelighed med alle skolens elever, og flaget hejses på halv stang  ( f.eks. 1. min. stilhed )
 
 
Opfølgning:
 
Det er vigtigt med kollegial støtte og hjælp/ kontaktpersoner (evt. supervision)
Vær opmærksom på børnenes reaktioner.
I tiden derefter er de voksne ansvarlige for, at der bliver vist børnene øget opmærksomhed.
Skolesundhedsplejerske, skolepsykologen og sognets præst kan være vigtige resursepersoner.
 

Ulykker i skolen/ SFO
 
Forholdsregler på ulykkesstedet:
 
      Stands ulykken hvis det er muligt
-         Den/de lærere/pædagoger, der først er til stede, sørger for at kontoret bliver underrettet, tilkalder hjælp og forsøger så godt som muligt at holde eleverne væk fra ulykkesstedet.
-         Ledelsen overlader til lærerne/pædagogerne at tage sig specielt af dem, der har været vidne til ulykken.
-         Hvis det er nødvendigt, hentes klasselæreren, andre lærere eller skolesundhedsplejersken.
-         Behov for skriftlig meddelelse til de berørte elevers hjem, vurderes i hvert enkelt tilfælde.
-         Der sørges for voksenkontakt til de elever, som ikke bør være alene efter skoletid.
-         Al pressekontakt foregår gennem ledelsen.
-         Ved dødsfald træder Sorg-handleplanen i kraft
 
 
Underretning:
 
Ledelsen underretter elevens/elevernes hjem om ulykken.
     Ved ulykker med dødelig udgang underrettes familien af sygehus, politi eller præst.
-         Ledelsen informerer personalet og sfo.
-         Mariegaard udpeger en kontaktperson som tager kontakt til klasselæreren.
-         Kontaktpersonen og klasselæreren aftaler hvem der har ansvar for hvad.
-         Ledelsen giver besked til skolesundhedsplejerske og skolepsykolog, som evt. indfinder sig på skolen.
-         Skoleleder underretter skolevæsnets ledelse.
-         Klasselærerne/ pædagogerne informerer deres klasser.
Tal åbent og konkret om det der er sket
Lad eleverne tale om det, de tænker og føler
Klasselæreren sørger for, at ingen kommer hjem til et tomt hus
 
 
Opfølgning:
 
Registrer nøje evt. fravær, når eleverne efter ulykken kommer tilbage til skolen.
Eleverne skal have ærlige oplysninger om hvad der er sket.
Der kan evt. afholdes et forældremøde i den/de involverede klasser for at undgå rygtedannelser.
Reaktionsmønstrene efter en ulykke er ikke ens. Vær opmærksom på at mange som ikke umiddelbart ser ud til at reagere, kan få en reaktion senere. Elever, som har behov for det, skal tilbydes særlig efterbehandling.
Ved skader der fører til længere sygehusophold, holder klasselæreren/ pædagogen kontakt med hjemmet.
Hvis en elev får varige men efter ulykken, følges dette specielt op af klasselæreren/ pædagogen.